Menu

Vedtægter

Boldklubben Rødovres gældende love.

Foreningens navn:

Boldklubben Rødovre.
Hjemsted:

Elstedvej 42, 2610 Rødovre

 • 1.

Foreningens formål er at fremme fodboldsporten i Rødovre på elite- og
motionsplan.

 • 2.

Foreningen er tilsluttet Københavns Boldspil Union, Dansk Idrætsforbund,
De Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, samt Fællesforeningen af
Idrætsforeninger i Rødovre. (FIR).

 • 3.

Som medlem kan optages alle der underkaster sig Unionens og foreningens
love.

 • 4.

Ethvert medlem er pligtig til at overholde de gældende ordensregler
indenfor foreningens område.

 • 5.

Bestemmelse om kontingent for de forskellige grupper af medlemmer
fastsættes på den ordinære generalforsamling som et særligt punkt på
dagsorden. Der skal kun betales halvt kontingent, til de medlemmer der kan fremvise et personligt og gyldigt studiekort.

 • 6.

Når et aktivt medlem står i restance med kontingent for et halvt år og et
passivt medlem for et år, og vedkommende ikke efter skriftlig påmindelse
betaler det skyldige beløb, slettes vedkommende af foreningen, og kan kun
optages på ny imod at betale restancen, eller et andet beløb efter
bestyrelsens skøn.

 • 7.

Ønsker et medlem at udmelde sig af foreningen skal det ske skriftligt til
kasseren.  Kun kasseren kan udstede spillercertifikat, dette skal udstedes
såfremt vedkommende ikke står i restance med kontingent og foreningen
ikke har andre krav på medlemmet.
Foreningens medlemmer og bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt
for de for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen
hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke
Nogen økonomiske forpligtigelser overfor foreningen ud over kontingent
forpligtigelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue
eller udbytte af nogen art.

 • 8.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen – kun den kan give
og ændre foreningens love. Ordinær generalforsamling afholdes i september måned og indkaldes ved opslag i boldklubben og på boldklubbens hjemmeside, senest 14 dage før afholdelsen. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  Medlemmer, såvel passive som aktive, over 16 år har stemmeret, og er valgbare, dog skal disse have været medlem i mindst 30 dage.
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
Pkt. 1 Valg af dirigent.
Pkt. 2 Beretning.
Pkt. 3 Regnskab, herunder div. Fonde.
Pkt. 4 Kontingent.
Pkt. 5 Indkomne forslag.
Pkt. 6 Valg.
Pkt. 7 Eventuelt.
Under eventuelt kan ingen vedtagelse finde sted.  Alle sager afgøres ved
simpelt stemmeflertal dog kræves to tredjedele af de afgivne stemmer for
vedtagelse af ændring af love. Når generalforsamlingen er lovlig indvarslet
er den beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ekstraordinær
generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal
indkaldes når mindst 15 % af klubbens medlemmer over 16 år fremsætter
skriftlig begæring derom med angivelse af forhandlingsemne.
Indkaldelsen skal ske med mindst 4 dages varsel, og mindst to tredjedele af
underskriverne skal være fremmødte, for at generalforsamlingen er
beslutningsdygtig. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest en
måned efter begæringen er fremsat, og kan kun behandle de på den
motiverede dagsorden anførte sager.

 • 9.

Bestyrelsen.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer nemlig:
Formanden – næstformanden – kasseren – 3 bestyrelsesmedlemmer - sekretæren – dameseniorformand - herreseniorseniorformanden – ungdomsformanden.

Formanden – næstformanden – kasseren – 3 bestyrelsesmedlemmer og sekretæren vælges for 2 år af gangen.

Dameseniorformanden - seniorformanden samt ungdomsformanden vælges for 1 år af gangen.
Formanden – næstformanden – 3 bestyrelsesmedlemmer og sekretæren, vælges af de respektive generalforsamlinger.  Kasseren indstilles af
bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen.
Dameseniorformanden – herreseniorformanden og ungdomsformanden indstilles af afdelingerne og godkendes af generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, og er kun beslutningsdygtig når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden er tilstede. Bestyrelsen har til enhver tid den fulde myndighed under ansvar for generalforsamlingen.

 • 10

Valg.

Forslag til valg som bestyrelsesmedlem skal være formanden i hænde senest
8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Valget til bestyrelsen fordeles således at formanden og sekretær og 1bestyrelsesmedlem afgår i lige år;

næstformand -2 bestyrelsesmedlemmer og kasserer i ulige år.
Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Suppleanten har ret til at
overværer bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide indtræder suppleanten i
bestyrelsen og fungerer indtil første ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen vælger hvert år 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 • 11 

Bestyrelsen kan til enhver tid ekskludere medlemmer, der modarbejder
Foreningens interesser, men vedkommende har ret til at få sin sag forelagt
på førstkommende generalforsamling, og har appelret til foreningens
union.

 • 12

Det er kasseren og formanden der i forening tegner Boldklubben Rødovre økonomisk. Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer. Regnskabet går fra d. 1/7 til d. 30/6.

Foreningens opsparing kan placeres i værdipapirer som f.eks. obligationer og aktier, der af bestyrelsen anses for pålidelige, og bliver besluttet af en enig bestyrelse.

 • 13

Udgivelse af foreningens medlemsblad kan standses af bestyrelsen, der
ligeledes kan vedtage at lade et nyt udgive. Tilskud til medlemsbladet kan
ydes med max. 5 % af kontingentindtægten.

 • 14

Foreningen har en jubilæumsfond, hvis formål er at yde økonomisk hjælp
til alle jubilæumsarrangementer som klubben holder. Fondens indtægter
består af et beløb på 1 % af den samlede kontingentindtægt dog max. 2000
kr. årligt Fondens regnskab godkendes på den årlige generalforsamling.

 • 15

Klubbens bestyrelse har til enhver tid ansvaret for klubbens spilledragt.
Der er Rød trøje. Sorte benklæder og Røde strømper.
Der kan dog i tilfælde hvor situationen retfærdiggør dette, dispenseres af
bestyrelsen fra dette.

 • 16

Klubbens bestyrelse er bemyndiget til, når ønsket opstår, at oprette et
anpartsselskab i klubbens navn.

 • 17

Foreningen kan kun opløses, når to på hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 2/3 majoritet, stemmer herfor. I tilfælde af
opløsning skal foreningens pengemidler og rekvisitter overgives til
kommunalbestyrelsen til opbevaring, indtil en ny forening med samme
formål dannes. Denne forening skal dog mindst tælle 25 medlemmer.
 

Således vedtaget på generalforsamlingen 07-09-2022.

 

 

 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de fortæller også hvordan du bruger vores hjemmside, således at vi kan forbedre brugeroplevelsen for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges hovedsagligt til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af Cookies.
Luk